Adatkezelési tájékoztató

A Közösségi Rádiózásért Egyesület (székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31., adószám: 18193824-2- 42, nyilvántartási szám: 01-02-0012560, statisztikai számjel: 18193824-9499-529-01, képviseli: Dr. Németh Sándor Szilárd ügyvezető, e-mail: kozossegi.radiozasert.egyesület@gmail.com) mint alapító és

az X AND A Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31., adószám: 13729628-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-870219, statisztikai számjel: 13729628-7311-113-01, képviseli: Kovács Tamás ügyvezető, e-mail: kovacs.tamas@atv.hu) mint kiadó

együttesen mint adatkezelők (a továbbiakban együttesen Szolgáltatók/Adatkezelők), magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelők által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelők adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelők önálló adatkezelőnek minősülnek, az adatkezelési célokat egyedül határozták és határozzák meg.

Az Adatkezelők elkötelezettek ügyfeleik és partnereik személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „harmadik ország”: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország;
 • „érintett”: azonosított, vagy azonosítható természetesen személy, akire a személyes adat vonatkozik;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „automatizált döntéshozatal”: technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül meghozott döntés;
 • „honlap”: spiritfm.hu internetes oldal és annak minden aloldala;
 • „GDPR”: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg);
 • „Infotv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységük során mindvégig törekszenek a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására.

Az Adatkezelők a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljanak az adatkezelés teljes időtartama alatt.

Kiemelt figyelmet fordítanak továbbá az Adatkezelők a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére és az azoknak való folyamatos megfelelésnek, továbbá az érintetti joggyakorlás lehető legszélesebb kereteinek megteremtésére.

Az adatkezelési folyamat egésze során érvényesülő adatkezelési alapelvek

Hivatkozás másolása

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők az adatkezelést a releváns jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az érintett számára átláthatóan végzik, mindvégig ilyen eljárásra törekszenek.

Célhoz kötöttség

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők az érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjtik és kezelik.

Adattakarékosság

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelők raktározó jelleggel személyes adatot nem gyűjtenek.

Az Adatkezelők az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezelik, ennek keretében igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatok – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők a személyes adatokat olyan formában tárolják, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők a személyes adatokat olyan módon kezelik, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudják.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet, hogy a személyes adatok forrásának az ellenkező bizonyításáig magát az érintettet vélelmezik minden egyes adat tekintetében. A jelen bekezdés szerinti vélelem elsősorban az érintett által írásban, legalább elektronikus levél útján küldött üzenettel dönthető meg.

Az Adatkezelők egyben tájékoztatják az érintettet arról, hogy a jelen tájékoztató érintett részéről való elfogadása, az érintett részéről nyilatkozatnak minősül arra vonatkozóan, hogy 18. életévét betöltötte.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti, az Adatkezelők a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátják a következő információk mindegyikét:

 • az Adatkezelőknek és az Adatkezelők képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatják az Adatkezelők:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
  szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
  adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
  visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
  végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
  szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják az érintett erre irányuló írásbeli, vagy legalább elektronikus levélben közölt kérésére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel.

Az előző bekezdésben bemutatott hozzáférési jog gyakorlása körében a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelők gyűjtötték, vagy kezelték;
 • amennyiben az Adatkezelők a személyes adatokat az érintett hozzájárulására alapozott jogalappal kezelték, de az érintett hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelőknek más adatkezelési jogalapja nem áll fenn;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
  teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog szabályai nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
  kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
  keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben
  a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adat rendelkezésre állása.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely EGT-tagállam fontos közérdekéből kezelhetik az Adatkezelők, eredeti adatkezelési célja szerint nem.

Az adatkezelés korlátozása a személyes adat pontosságának vitatása esetén addig tart, amíg az Adatkezelők a személyes adat pontosságát ellenőrzik, de zárolt személyes adat kezelése nem tarthat tovább, mint ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet, hogy az érintetti joggyakorlás – minden érintetti jog tekintetében – díjmentes, kivéve a hozzáférési jog gyakorlásával kapcsolatban fentebb említett esetet. Az Adatkezelők tájékoztatják továbbá az érintettet arról, is, hogy – szükségtelen adatkezelési többlet nélkül – az érintett azonosítása érdekében további ésszerű intézkedéseket tehet.

Végül tájékoztatják az Adatkezelők az érintettet, hogy érintetti jogok érvényesítésére az érintett halálát követően az a személy jogosult, akit erre vonatkozóan az érintett még életében meghatalmazott az Adatkezelőknél tett teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formájú meghatalmazással. Ennek hiányában az elhunyt érintett közeli hozzátartozói jogosultak az érintetti jogok gyakorlásra, ilyen esetben az érintetti jogok az érintett halálát követő öt éven belül gyakorolhatók.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Adatkezelők rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelők harmadik országba az érintett személyes adatait nem továbbítják.

Az Adatkezelők az érintett személyes adataival kapcsolatban sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem alkalmaznak.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Hivatkozás másolása

Az Adatkezelők számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyükön, valamint a vonatkozó szervereiken találhatók meg.

Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Adatkezelők tájékoztatják ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárható óvintézkedést.

Az Adatkezelők adatfeldolgozót nem vesznek igénybe.

Az Adatkezelők adatkezelési tevékenysége során törekszenek arra, hogy az általuk kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába. Az általuk kezelt személyes adatokat harmadik személyek részére az Adatkezelők nem adják át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Hivatkozás másolása

A spiritfm.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldenek a Szolgáltatók a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldik el a Szolgáltatók a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a spiritfm.hu webhelyen.

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ügyfélkapcsolat

Hivatkozás másolása

Amennyiben az Adatkezelőkkel, azok adatkezelésével vagy szolgáltatásaik igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a spiritfm.hu honlapon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelőkkel.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az Adatkezelők fenntartják a jogát, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsák az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. Az esetleges módosítást az Adatkezelők a spiritfm.hu honlapon közzéteszik, a módosítás visszaható hatályú nem lehet.

Az Adatkezelők a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőket.

Eljárási szabályok

Hivatkozás másolása

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelők rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelők az érintett ilyen igényét nem teljesítik, 30 napon belül írásban közlik az elutasítás indokait.

Adatvédelmi hatóság

Hivatkozás másolása

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelőkkel szemben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Hivatkozás másolása

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,

Telefon: +36-1-391-1400,

Fax: +36-1-391-1410,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett az Adatkezelőkkel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtartásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelők székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az érintett közvetlen az Adatkezelők felé jelzi sérelmét, az Adatkezelők jelen tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen esetben az Adatkezelők a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszik fel a kapcsolatot az érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

A jelen tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhető el:

Budapest, 2022. október 19.

Közösségi Rádiózásért Egyesület

Adatkezelő

X AND Markeking Kft.

Adatkezelő